Artykuły

  • Drukuj

 

Rozdział 22

Prawa i obowiązki ucznia

 

§ 100

1. Uczeń ma w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź

psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;

3) ochrony i poszanowania jego godności;

4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym;

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

9) pomocy w przypadku trudności w nauce;

10) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

12) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole.

 

§ 101

2. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:

1) dbania o honor Szkoły, godnego jej reprezentowania oraz znajomości i szacunku dla jej tradycji;

2) przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów i zarządzeń władz szkolnych i Samorządu Uczniowskiego;

3) podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli;

4) realizowania obowiązku szkolnego od dnia rozpoczęcia nowego roku szkolnego do dnia jego zakończenia;

5) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych w tym właściwego zachowania podczas tych zajęć;

6) systematycznego odrabiania zadań domowych, powtarzania i utrwalania materiału przerobionego w szkole;

7) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach przez rodziców lub prawnych opiekunów, a w przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach lekcyjnych (ponad 5 dni nauki) powiadomienia wychowawcy o zaistniałym przypadku;

8) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów, bycia tolerancyjnym wobec osób odmiennej rasy, narodowości, wyznania;

9) dbania o kulturę wypowiedzi i nieużywania wulgarnych słów;

10) dbania o schludny, higieniczny, estetyczny strój i wygląd (bez makijażu, pomalowanych paznokci, bez ubrań z napisami preferującym używki lub subkultury młodzieżowe, bez kolorowych włosów)

11) podkreślania uroczystym, galowym strojem obowiązującym w szkole (biała bluzka/ koszula, granatowa/ czarna spódnica/spodnie) świąt państwowych i szkolnych oraz szczególnie ważnych wydarzeń;

13) W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, z wyjątkiem:

a) zajęć edukacyjnych, podczas których niezbędne jest korzystanie z tych urządzeń jako pomocy dydaktycznych (po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia),

14) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów;

15) dbania o własne życie, zdrowie, higienę;

16) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole.