Prognoza pogody
Lesko
Pogoda - Lesko

Załącznik nr 1

REGULAMIN REKRUTACJI

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku

w roku szkolnym 2014/2015

 

I.                    Podstawa prawna:

Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej prowadzona jest na podstawie przepisów:

1)      ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z  późn. zm.);

2)      ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1265);

3)      ustawy  z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7)

4)      rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz.U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458)

II. Termin rekrutacji:

Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 prowadzony jest w następujących terminach:

1)        ogłoszenie o rekrutacji dzieci do szkoły podstawowej – luty,

2)        przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej” do 20 kwietnia

III. Obowiązek szkolny

  1. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

a.      urodzone w 2007 r.,

b.      urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

  1. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego na wniosek rodziców.

 

IV. Zasady rekrutacji

1.      Do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:

1)      z urzędu- dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej –
na podstawie zgłoszenia ( załącznik nr 1),

2)      na wniosekrodziców (prawnych opiekunów)(załącznik nr 2) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

  1. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
  2. W przypadku większej niż 1 liczby oddziałów decyzję o  przypisaniu dziecka do oddziału podejmuje Dyrektor Szkoły.
  3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich wartości:

 

1)

Obowiązek szkolny w tej szkole spełnia rodzeństwo kandydata

8 pkt

2)

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie tej szkoły

5 pkt

3)

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

2 pkt

4)

Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej

1 pkt

5)

Kandydat pochodzi z rodziny samotnie wychowującej dzieci

1 pkt

  1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
  2. Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

 

V. Odroczenia

  1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie w stosunku do dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.