Prognoza pogody
Lesko
Pogoda - Lesko

 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2014/2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku

z dnia 26 lutego 2015 r.

 

w sprawie określenia terminów rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku w roku szkolnym 2015/2016, kryteriów naboru, wymaganych dokumentów  oraz terminów ich składania

 

 

Na podstawie art. 8 ustawy  z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7 i 811)

( W UZGODNIENIU Z BURMISTRZEM MIASTA I GMINY LESKO)

zarządzam  conastępuje:

 

§ 1

Ustala się terminy postepowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
w Lesku, w tym terminy składania dokumentów:

 

Lp.

Termin

Postępowanie - dokumenty

1.

do 15 kwietnia 2015r.

Składanie zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej – według wzoru określonego w Zarządzeniu Nr 14/O/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 12 lutego 2015r.

2.

do 25 kwietnia 2015r.

II etap rekrutacji, w przypadku wolnych miejsc: Składanie wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej przez uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej- według wzoru określonego w Zarządzeniu Nr 14/O/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 12 lutego 2015r.,

3.

do 30 kwietnia 2015r.

Zakończenie II etapu rekrutacji: ogłoszenie wykazu dzieci przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej

4.

do 15 sierpnia 2015 r.

Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku wolnych miejsc

 

 

§ 2

 

  1. Ustala się następujące kryteria przyjęć uczniów obowiązujące na II etapie postępowania rekrutacyjnego oraz  odpowiadającą im wartość punktową: 

 

Lp.

Kryterium

Punkty

1)

Obowiązek szkolny w tej szkole spełnia rodzeństwo kandydata

8 pkt

2)

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

5 pkt

3)

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

2 pkt

4)

Uczeń uczęszczał do przedszkola w obwodzie SP Lesko

1 pkt

 

  1. W celu potwierdzenia spełniania , kryteriów, o których mowa w ust. 1 należy przedstawić odpowiednie oświadczenia zawierające klauzulę:  Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Dyrektor szkoły

Ireneusz Benewiat

26 luty 2015 r.

Załączniki do pobrania

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej