PROGRAM WYCHOWAWCZO -


PROFILAKTYCZNY

 

 

 

MISJA SZKOŁY:

 

„SZKOŁA TWÓRCZA I PRZYJAZNA”

 

 

Jesteśmy Szkołą Podstawową im. Wincentego Pola w Lesku.

 

Naszymi uczniami są dzieci i młodzież  w wieku od 6 do 15 roku życia. Działamy po to, aby

- NASI UCZNIOWIE byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i  życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku;

- ICH RODZICE darzyli nas zaufaniem;

- PRACOWNICY SZKOŁY mieli satysfakcję z wykonywanej pracy;

-  SZKOŁA cieszyła się uznaniem w środowisku;

 

Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania przy zastosowaniu nowatorskich metod pracy, atmosferę wzajemnego zaufania, klimat  życzliwości, profesjonalizm, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zajęcia wspierające uczenie.

Pracę wychowawczo - profilaktyczną opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko szkoły, oraz promocji zdrowego stylu  życia. Są to przede wszystkim wartości chrześcijańskie i patriotyczne. Kultywujemy zasady związane z naszą polską tradycją, kulturą i tożsamością narodową. Program zawiera rytuały szkoły, które przypominają uczniom o miejscach pamięci narodowej oraz o tym, że należy je czcić i szanować. Naszym celem jest kształtowanie postawy patriotycznej u uczniów, uświadamianie im jak ważne jest to, iż Polska jest Niepodległa i w jaki sposób do tej niepodległości dążyliśmy. Głównym założeniem systemu wychowawczego jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny, duchowy, fizyczny i społeczny dziecka. Program zawiera również działania profilaktyczne. Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na nie. Jej celem jest ochrona dziecka przed podejmowaniem zachowań ryzykownych niszczących jego zdrowie i rozwój. Chcemy aby szkoła była miejscem dającym uczniom szansę pozytywnego rozwoju i samorealizacji. Jednocześnie będziemy dostrzegać trudności i problemy uczniów oraz wspomagać w ich rozwiązywaniu. Działania wychowawcze i profilaktyczne będą realizowane we współpracy z rodzicami. Dążymy do tego, aby stale wypracowywać różne formy i metody współdziałania z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

 

 

 

Podstawa prawna programu wychowawczo - profilaktycznego:

 

·         Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 ze zm.),

·         Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526),

·         Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 14 XII 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 II 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

 

Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie ucznia:

 

- prawego, który zna system wartości obowiązujący w jego otoczeniu,

- rozważnego, który potrafi przewidywać zagrożenia,

- otwartego, który potrafi zgodnie i efektywnie pracować, umie poszukiwać rozwiązań kompromisowych, potrafi negocjować i rozwiązywać konflikty,

- tolerancyjnego, który rozumie, że różnice pomiędzy ludźmi są zjawiskiem normalnym i pożądanym,

- samodzielnego, który potrafi stawiać sobie cele i je realizować, orientuje się w otaczającym go, ustawicznie zmieniającym się świecie.

- wrażliwego, który widzi potrzeby innych i nie jest na nie obojętny.

 

I.             Cele ogólne:

 

 

- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.

- przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej działania.

- umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych
i trudnych celów.

- przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie.

- rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

 

 

II. Cele szczegółowe:

 

- przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych i zachowań prospołecznych;

- umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań;

- przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami;

- integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność;

- włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły

- dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań twórczych i oddziaływań wychowawczych;

- przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych;

- kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi;

- kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań;

- kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk zdemoralizowanych;

- kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci;

 

 

III. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:

 

1. Organizacja pracy wychowawczej.

2. Wpajanie zasad samorządności. Integracja społeczności szkolnej.

3. Kształtowanie wszechstronnej osobowości ucznia.

4. Kształtowanie postaw patriotycznych.

5. Wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego uczniów.

6. Wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego uczniów.

7. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

8. Ochrona środowiska naturalnego.

9. Poznanie własnego regionu i innych zakątków kraju.

10. Eliminowanie zachowań ryzykownych, niepożądanych społecznie.

11.Prowadzenie działań profilaktycznych pierwszorzędowych.

12. Współpraca z rodzicami.

 

 

 

IV. Zadania nauczyciela:

 

Ø  Nauczyciel stwarza sytuacje, w którym dziecko ma możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości,

Ø  Przygotowuje dziecko do rozpoznawania wartości moralnych i dokonywania prawidłowych wyborów,

Ø  Kształtuje umiejętność aktywnego słuchania,

Ø  Uczy szacunku dla siebie samego i innych,

Ø  Uczy postaw asertywnych,

Ø  Uczy sposobów  rozwiązywania konfliktów.

Ø  Wspiera ucznia w trudnych sytuacjach szkolnych i życiowych.

Ø  Kształtuje prawidłowe postawy społeczne i patriotyczne.

 

 

 

 

V. Metody pracy:

 

- wykład

- gry i zabawy

- drama

- dyskusje na forum grupy

- twórczość artystyczna uczniów

- treningi umiejętności

- metody aktywne

- projektowanie dokumentów

- warsztaty poznawczo – doskonalące

-  wycieczki turystyczno- krajoznawcze

- lekcje tematyczne w terenie

- wyjazdy śródroczne

 

 

VI. Formy pracy:

 

- praca w zespołach zadaniowych

- praca w zespołach klasowych

- praca indywidualna i grupowa

- współpraca z uczniami i rodzicami

- współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

VII. Model absolwenta

 

Uczeń w czasie pobytu w Szkole i po zakończeniu nauki reprezentuje następujące postawy:

 

·         jest uczciwy – nie kłamie, nie oszukuje, w czasie sprawdzianów i odpowiedzi ustnych nie korzysta ze ściąg ani podpowiedzi innych uczniów, sam również nie podpowiada ani nie pomaga innym uczniom oszukiwać w czasie sprawdzianu; samodzielnie wykonuje prace domowe,

·         jest wiarygodny i odpowiedzialny – zawsze postępuje zgodnie z głoszonymi zasadami, można powierzyć mu ważne zadania do wykonania, dotrzymuje zobowiązań i obietnic, wartościuje zachowania złe i dobre, stara się przewidzieć skutki swoich działań oraz ponosić konsekwencje swoich czynów,

·         jest wytrwały, systematycznie wykonuje zadania i obowiązki, realizuje swoje plany i marzenia,

·         ma poczucie własnej wartości, reaguje na poniżające zachowania dorosłych i rówieśników,

·         szanuje innych ludzi, wie, jak należy okazywać szacunek osobom dorosłym oraz kolegom i koleżankom,

·         jest ciekawy świata, zna najbliższe środowisko, poznaje złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo–skutkowe,

·         jest kreatywny, przedsiębiorczy, potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy, realizuje swoje pomysły, wyznacza sobie cele i dąży do ich zrealizowania, umiejętnie podejmuje ryzyko, radzi sobie w sytuacjach trudnych, potrafi podejmować szybkie decyzje,

·         reprezentuje kulturę osobistą

·         przestrzega zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w Szkole,

·         okazuje szacunek i życzliwość wobec rówieśników i osób dorosłych,

·         dba o kulturę języka, nie stosuje wulgaryzmów,

·         dba o wygląd;

·         ma świadomość swojej przynależności narodowej, zna specyfikę swojej małej ojczyzny, pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi,

·         dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny,

·         jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,

·         jest tolerancyjny:

·         akceptuje odmienność innych ludzi,

·         nie wyśmiewa ani nie prześladuje innych ludzi ze względu na ich narodowość, religię, przekonania polityczne i płeć

·         przeciwstawia się dyskryminacji, staje w obronie prześladowanych czy wyśmiewanych;

 

·         angażuje się w działania na rzecz lokalnego środowiska, reprezentuje postawę opartą na zasadach miłości do ojczyzny, jedności i solidarności z własnym narodem, poczuciem więzi społecznej i wspólnoty kulturowej z innymi członkami narodu.

 

Postawy opisane w modelu absolwenta kształtowane są wspólnie przez nauczycieli, pracowników Szkoły oraz rodziców poprzez:

 

·         działania wychowawcze,

·         własny przykład – nauczyciele i pracownicy Szkoły powinni stanowić wzór do naśladowania w zakresie realizacji ww. postaw.

 

VIII. Zadania wychowawcze

 

Dyrektor:

 

·         dba o prawidłowe funkcjonowanie Szkoły, poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,

·         koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze w Szkole,

·         stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

·         czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.

 

Nauczyciele:

 

·         wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

·         kształcą i wychowują dzieci zgodnie z zasadami określonymi w programie wychowawczym,

·         reagują na sygnały zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci,

·         zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w Szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek.

 

 

 

 

Wychowawcy klas:

 

·         poznają uczniów oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami, organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo-opiekuńczych,

·         integrują zespół klasowy,

·         rozwiązują indywidualne i klasowe problemy poprzez udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy,

·         interesują się postępami uczniów w nauce, dbają o regularne uczęszczanie uczniów do Szkoły, wspólnie z pedagogiem badają przyczyny opuszczania przez uczniów zajęć szkolnych,

·         wdrażają uczniów do samorządności i demokracji (wybór i działalność samorządu klasowego, wypełnianie poszczególnych funkcji klasowych),

·         propagują zasady kulturalnego zachowania,

·         troszczą się o zdrowie uczniów, w szczególności poprzez wdrażanie ich do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza Szkołą,

·         czuwają nad wszechstronnym rozwojem osobowym ucznia oraz przygotowują go do samodzielnego funkcjonowania poprzez wzmacnianie postawy odpowiedzialności,

·         utrzymują kontakt z rodzicami wychowanków, systematyczne informują o postępach ich dzieci, włączają rodziców w życie Szkoły i dążą do uzgodnienia wspólnych zasad wychowania,

·         wspólnie z podopiecznymi dokonują ewaluacji i oceny rezultatów działań wychowawczych,

·         pomagają poznać mocne i słabe strony ucznia w celu planowaniu rozwoju wychowanka.

 

Rodzice:

 

·         dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,

·         współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

Pedagog szkolny:

 

·         rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,

·         określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

·         organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,

·         podejmuje działania wychowawcze wynikające z programu wychowawczego Szkoły,

·         wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli wynikające z programu wychowawczego Szkoły,

·         działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

·         dokonuje bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w Szkole oraz systematycznie przekazuje informacje na ten temat radzie pedagogicznej,

·         kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,

·         utrzymuje stałą współpracę z wychowawcami klas.

 

Pracownicy niepedagogiczni:

 

·         reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę klasy,

·         wyrażają swoją opinię na temat oceny zachowania uczniów,

·         wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczo profilaktycznych

 

Rada rodziców:

 

·         reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczo profilaktyczny Szkoły,

·         współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczo profilaktycznego Szkoły,

·         współpracuje z dyrekcją szkoły w zakresie udoskonalania bazy dydaktycznej.

 

Samorząd uczniowski:

 

·         inspiruje i organizuje życie kulturalne i intelektualne na terenie Szkoły,

·         reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,

·         propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.

 

I X. OBSZARY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZYCH:

 

1. KULTURA - WARTOŚCI, NORMY I WZORY ZACHOWAŃ.

 

2. RELACJE - KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH.

 

3. EDUKACJA ZDROWOTNA - PROMOCJA ZDROWEGO STYLU                                           ŻYCIA.

 

4. BEZPIECZEŃSTWO - PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH (PROBLEMOWYCH).

X. Plan działań:

 

KULTURA - WARTOŚCI I NORMY ZACHOWAŃ:

 

 

KULTURA - WARTOŚCI, NORMY I WZORY ZACHOWAŃ

Zadania wychowawcze

Formy realizacji

Przewidywane efekty wychowania

Odpowiedzialni

 

1. Uczenie

norm i zasad społecznych oraz wartości.

 

 

.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wpajanie wartości, jakimi się kierujemy: szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności, tolerancja;

- uwrażliwienie na kwestie moralne: mówienie prawdy, sprawiedliwe traktowanie;

- rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu;

- kształtowanie umiejętności  odróżniania dobra od zła;

- poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, a także innych kultur i tradycji;

- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym;

a) uczeń nabywa umiejętności społeczne w toku wzajemnych relacji interpersonalnych,

 

b) zna normy i zasady społeczne oraz stosuje je w praktyce;

 

c) jest odpowiedzialny, sprawiedliwy, prawdomówny, otwarty;

 

d) szanuje tradycję i kulturę własnego narodu a także inne kultury i tradycje;

- dyrekcja,

wychowawcy, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy szkoły;

 

 

2. Wpajanie zasad samorządności.

Integracja

społeczności szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, WSO, programem Wychowawczo - Profilaktycznym,

- wybór przez uczniów  Samorządu Uczniowskiego  i samorządu klasowego;

- tworzenie przez wychowawców pozytywnego klimatu w zespole klasowym;

- organizowanie wycieczek, dyskotek, uroczystości szkolnych

- opracowanie harmonogramu imprez klasowych, wycieczek;

- propagowanie znajomości praw i obowiązków dziecka;

- integracja z dziećmi  o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

- zajęcia integracyjne na lekcjach z wychowawcą;

- aktywna działalność      w sekcjach i Zarządzie Samorządu Uczniowskiego;

- działalność Szkolnego koła Caritas

- działalność  Szkolnego Klubu Wolontariusza "Jeż".

 

Uczeń:

a) pokonuje bariery nieśmiałości i lęku;

b) uczeń czuje się współgospodarzem           i organizatorem życia     w klasie i szkole;

c) zna swoje prawa          i obowiązki i stosuje je w praktyce.

d) jest wrażliwy na potrzeby niepełnosprawnych uczniów i darzy ich szacunkiem;

e) jest uczciwy i koleżeński i pracowity;

f) angażuje się do prac społecznych na rzecz szkoły oraz do pracy wolontariackiej;

 

- wychowawcy,

- dyrektor,

- nauczyciele poszczególnych

przedmiotów,

- pedagog szkolny,

 

3.Kształtowanie

postaw patriotycznych

 

- kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych poprzez:

a) udział w uroczystościach szkolnych i państwowych;

b) obecność pocztu sztandarowego podczas ważnych uroczystości państwowych organizowanych poza szkołą;

c) zapoznanie z sylwetką patrona szkoły;

d) przedstawianie uczniom sylwetek wielkich Polaków;

e) nauka hymnu narodowego,

przypomnienie symboli narodowych:

godła, barw narodowych,

oraz symboli Unii Europejskiej;

f) ślubowanie klas I,

g) obchodzenie rocznic : Święto Niepodległości, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Dzień Patrona Szkoły;

 

 

Uczeń:

a) zna święta narodowe   i związaną z nimi historię;

b) zna postacie wielkich Polaków – patriotów;

c) orientuje się w historii własnego kraju;

d) umie wyjaśnić znaczenie symboli

narodowych, wobec których potrafi okazać

należyty szacunek;

e) bierze udział w organizowanych uroczystościach patriotycznych;

f) będzie umiał przekazać tradycje i obyczaje następnym pokoleniom

zna słowa hymnu

zna symbole swojego kraju i UE;

 

 

- dyrektor,

- wychowawcy

- nauczyciele historii i języka polskiego, wosu

- opiekun SU,

 

RELACJE - KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH

 

4.Kształtowanie wszechstronnej

osobowości ucznia oraz postaw społecznych

 

 

- zapoznanie uczniów      z zasadami dobrego zachowania i wychowania (kultura zachowania, kultura słowa i właściwy ubiór);

- rozwiązywanie spraw spornych;

- angażowanie uczniów do przygotowywania uroczystości szkolnych;

- rozwijanie pasji uczniowskich;

- kształtowanie zachowań asertywnych;

- uczenie zachowań obowiązujących

w społeczeństwie;

- rozwijanie umiejętności skutecznego

porozumiewania się, pracy zespołowej;

- kształtowanie postaw opartych na tolerancji i wzajemnym szacunku dla ludzi , niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu oraz poziomu rozwoju;

- kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych oraz ich praw;

- rozwijanie empatii  oraz umiejętności rozwiązywania sporów i konfliktów;

- wykorzystanie elementów negocjacji i mediacji;

 

 

Uczeń:

a) zachowuje się wg poprawnych norm            i zasad:

- postępuje według zasad dobrego zachowania; szanuje siebie, młodszych, rówieśników   i dorosłych; odnosi się
z szacunkiem do nauczycieli   i pracowników szkoły, wypełnia ich polecenia;

- zna i stosuje zwroty grzecznościowe (proszę, dziękuję, przepraszam, itp.); nie używa wulgaryzmów  i skrótowców;

- umie ubrać się stosownie do okoliczności.

b) właściwie planuje czas własny i innych;

c) nie ulega złym wpływom;

d) umie bronić własnego zadania;

e) nie oszukuje;

f) potrafi zmobilizować siebie i innych do działania;

g) jest tolerancyjny wobec innych;

f) umie rozwiązywać spory i konflikty.

I) zna sposoby radzenia sobie z trudnościami;

 

- wychowawcy,

- dyrektor,

- nauczyciele

poszczególnych

przedmiotów,

- pedagog szkolny,

 

 

5. Wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego uczniów.

 

 

 

 

- organizacja i udział       w konkursach;

- współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,        z Centrum Pomocy Rodzinie, ze Świetlicą Socjoterapeutyczną, Komendą Powiatową Policji, Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia SOS w Lesku, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Lesku, Bieszczadzkim Domem Kultury;

- wspieranie aktywności własnej uczniów;

- prowadzenie zajęć specjalistycznych i artystycznych;

- praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się;

- dostosowanie programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych dziecka;

Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

- udział uczniów w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły;

Udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach;

-

Stosowanie metody projektu edukacyjnego.

 

 

Uczeń:

a) umie twórczo, samodzielnie rozwijać swoje zdolności i zainteresowania;

b) stosuje w praktyce wiedzę teoretyczną;

c) wypowiada się  i samodzielnie zdobywa informacje;

d) rozumie potrzeby innych i nie pozostaje na nie obojętny;

e) właściwie wykorzystuje wolny czas;

- angażuje się w pomoc potrzebującymi jest wrażliwy na ich potrzeby;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki zastosowanym metodom i  formom pomocy uczeń radzi sobie z trudnościami i umie sprostać wymaganiom szkolnym.

 

 

 

 

 

 

Uczeń rozwija umiejętności społeczne, uczy się planowania, organizowania, kreatywności oraz pracy zespołowej;

 

- wychowawcy klas,

- nauczyciele wszystkich  przedmiotów

- pedagodzy  szkolni,

-nauczyciele biblioteki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, pedagodzy szkolni.

 

6. Współpraca
z rodzicami.

 

 

- rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli z rodzicami;

- pedagogizacja rodziców;

- włączanie rodziców       w szkolny proces wychowawczy

- udział rodziców             w uroczystościach szkolnych;

- zebrania z rodzicami;

- zainteresowanie rodziców problemami szkoły i zmianami w niej zachodzącymi;

- wzmacnianie poczucia odpowiedzialności rodziców za wychowanie   i edukację swoich dzieci;

- ustalanie wspólnej płaszczyzny dotyczącej wychowania dzieci;;

- poznawanie środowiska rodzinnego uczniów;

- wspólne ustalanie ram pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom   o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

- „Dni otwarte”;

- angażowanie rodziców do wspólnych działań na rzecz szkoły;

 

Uczeń:

a) dostrzega dobrą komunikację rodzic -nauczyciel;

b) wspólnie z rodzicami bierze udział w uroczystościach szkolnych;

c) wspólnie z rodzicami angażuje się w działalność na rzecz szkoły;

 

 

- wychowawcy,

- nauczyciele poszczególnych przedmiotów,

- pedagog szkolny,

- Rada Rodziców

 

 

7. Orientacja zawodowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zawodu.

 

- ocena predyspozycji zawodowych na podstawie odpowiednich testów;

- współpraca z Poradnią PP, doradcą zawodowym oraz rodzicami;

- udział w Giełdzie Zawodów oraz Dniach Otwartych szkół średnich;

-  wywiady i spotkania edukacyjne

- gromadzenie dokumentów do szkół średnich;

- zajęcia z doradztwa zawodowego;

 

- zajęcia oraz filmy i materiały edukacyjne na temat wyboru dalszej szkoły i zawodu;

 

 

a) zna typy i profile szkół średnich

b) zdobył wiedzę na temat zawodów

c) umie zredagować swoje CV oraz podanie

ma orientację  w zakresie sieci szkół zwłaszcza w najbliższym miejscu zamieszkania

d) wzbogaca swoją wiedzę o zawodach, korzysta z porad, konsultacji oraz zajęć z doradztwa zawodowego

e) współdziałanie z rodzicami w zakresie wyboru dalszej szkoły i zawodu;

 

Wychowawcy klas, nauczyciele wosu, doradca zawodowy

 

EDUKACJA ZDROWOTNA - PROMOCJA ZDEOWEGO STYLU ŻYCIA

 

8. Wspieranie rozwoju fizycznego
i zdrowotnego uczniów.

 

 

 

- reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych;

- realizacja tematyki

godzin

wychowawczych na temat higieny osobistej;

- przygotowanie uczniów oraz przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową;

- respektowanie norm bezpiecznego zachowania się w szkole   i w drodze;

- współpraca z Komendą Powiatową Policji;

- udział w akcji „Zdrowe odżywianie”, „Szklanka mleka” i „ Owoce w szkole”;

- realizacja zajęć sportowych na basenie;

- nabycie wiedzy na temat stresu i sposobów radzenia sobie z nim

- kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia;

 

 

Uczeń:

a) dba o własną sprawność fizyczną         i prawidłową postawę

ciała;

b) racjonalnie planuje       i wykorzystuje swój czas wolny;

c) dba o higienę osobistą i swój wygląd;

d) zachowuje się            w sposób nie zagrażający zdrowiu        i życiu;

e) stosuje zasady prawidłowego odżywiania;

f) stosuje zasady ruchu drogowego;

g) jest świadomy tego, że aktywność fizyczna jest skutecznym sposobem dbania o zdrowie psychiczne;

h)umie radzić sobie ze stresem, rozwija swoją samoświadomość oraz samoocenę;

 

- nauczyciel wychowania fizycznego,

- wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy

,

 

9. Rozwijanie

uzdolnień i

zainteresowań uczniów.

 

 

-prowadzenie kół zainteresowań, udział uczniów w:  olimpiadach;  konkursach przedmiotowych;  konkursach artystycznych;

- eksponowanie sukcesów uczniów;

- zachęcanie do czytania literatury pięknej, popularnonaukowej, prasy, korzystania            z informacji internetowych (uświadamianie korzyści płynących z tego rodzaju form kulturowych;

- rozwijanie umiejętności korzystania ze środków audiowizualnych oraz technik informatycznych;

- lekcje biblioteczne;

 

 

Uczeń:

a) rozwija swoje zainteresowania

wykraczające poza zakres nauczanego      na lekcjach materiału;

b) racjonalnie dysponuje swoim wolnym czasem;

c) kształtuje w sobie postawę odpowiedzialności za podejmowane zadania wynikające z zadań          i potrzeb

szkoły oraz jego własnych;

d) posługuje się nowoczesnymi

technologiami informacyjnymi,

sięga do literatury,

prasy;

 

 

- wychowawcy,

- opiekunowie kół zainteresowań,

- nauczyciele biblioteki, 

 

10. Ochrona środowiska

  naturalnego.

 

 

 

 

- rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

- rola człowieka i jego wpływ na środowisko naturalne; 

- udział w obchodach „Dnia Ziemi”;

- udział uczniów w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przyrodniczych                  i przyrodniczo-ekologicznych;

 

 

 

 

 

Uczeń:

a) rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego w skali kraju i swojego miejsca zamieszkania;

b)szanuje przyrodę i zna zasady obcowania         ze zwierzętami;

c) bierze aktywny udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska naturalnego;

 

 

- wychowawcy klas,

- nauczyciele przyrody i biologii

 

 

BEZPIECZEŃSTWO - PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH (PROBLEMOWYCH).

 

 

11. Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych

 

-  zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych: bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym, właściwe zachowanie w relacjach z innymi oraz w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia;

- redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów;

- uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii

Informacyjnych (cyberprzemoc)

Przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom: alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze, napoje energetyczne, leki

- przekazywanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych

- organizowanie spotkań, spektakli i warsztatów profilaktycznych,

- przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu

- wczesne wykrywanie form przemocy w rodzinie wobec dziecka;

 

 

- uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających ze zbyt wczesnej inicjacji seksualnej;

 

- zapoznanie uczniów z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej;

                                            

 

Uczeń:

a) bezpiecznie porusza sie po drogach,

 b) właściwie zachowuje się w relacjach z innymi, c) wie jak reagować w przypadku zagrożeń;

d) nie stosuje agresji

e) umie rozwiązywać problemy i konflikty

f) w sposób rozsądny korzysta z nowoczesnych technologii informacyjnych

g)  jest świadomy zagrożeń i rozwija poczucie osobistej odpowiedzialności,

h) zna zasady prawidłowego zachowania.

i) nie sięga po środki psychoaktywne;

 

 

 

 

uczeń jest zorientowany w w/w tematyce

 

 

 

 

wszyscy uczniowie są objęci profilaktyką pierwszorzędową;

 

obserwacja uczniów, uchwycenie symptomów stosowania przemocy wobec dziecka;

 

 

uczeń nabywa wiedzę niezbędną w wieku dorastania, jest świadomy zagrożeń, zna zasady zachowania;

 

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog nauczyciele świetlicy,

Nauczyciel biologii, informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurator sądowy, policjant ds. nieletnich, pedagog, zaproszeni goście;

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele wych.fizycznego

 

Wychowawcy klas, nauczyciele wdż

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Ewaluacja programu.

 

Program wychowawczo - profilaktyczny  poddawany jest ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty.

 

Formy ewaluacji:

 

- obserwacja (wychowawcy klas)

- ankiety dla uczniów

- ankiety dla rodziców

- rozmowy z uczniami

- porady

- konsultacje z rodzicami

- rozmowy z rodzicami

- analiza dokumentów

- obserwacja i ocena zachowań

 

Przyjęty Uchwałą nr 3 z dnia 20 września 2019 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku

 

……………………………

Przewodniczący Rady Rodziców